Van harte welkom bij de Kansspelclub, de specialist in Kansspelen. We verzoeken je eerst hieronder je geboortedatum in te vullen. Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.


Privacybeleid

Bedankt voor het gebruikmaken van onze diensten.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is Convenience Concept B.V. (hierna: Convenience Concept) de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Convenience Concept B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
info@convenienceconcept.nl
088-1261000

Functionaris gegevensverwerking

First Privacy B.V.Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam

Over ons

Convenience Concept is een formulehuis waaronder onder andere de winkelketens Smaakgilde Compleet, SPOT, Tobacconist, CIGO, de Giftclub en Kansspelclub zijn ondergebracht. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle marketingactiviteiten van deze formules en op alle websites (www.convenienceconcept.nl, www.spottabak.nl,  www.tobacconist.nl, www.cigo.nl, www.degiftclub.nl en www.kansspelclub.nl) die beheerd worden door Convenience Concept.

Convenience Concept respecteert de privacy van alle gebruikers van haar winkels, websites, acties en  spaarprogramma en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met Convenience Concept deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Op onze website(s) en in onze communicatie-uitingen worden mogelijk links aangeboden die naar websites van andere exploitanten leiden. Hierop is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Vanzelfsprekend verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij bieden ook diensten aan waarvoor wij uw gegevens uitsluitend verwerken indien wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het geven van toestemming vindt altijd op vrijwillige basis plaats.

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Convenience Concept verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • om u onze website te kunnen aanbieden aan te kunnen bieden en u hiervan gebruik te laten maken;
 • om uw aanmelding voor en deelname aan de Kansspelclub Gemakcard, spaarprogramma’s en andere acties mogelijk te maken;
 • Voor het beheer van klantrelaties, met name in het kader van het verwerken van informatieverzoeken, klachten en andere feedback;
 • voor marketingdoeleinden;
 • voor het uitvoeren van analyses voor statistische doeleinden, managementrapportages en het optimaliseren van producten en diensten, teneinde die gebruikswaarden van onze producten diensten doorlopend te verbeteren;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en marketinge-mails;
 • Voor overige activiteiten zullen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Zonder opgave van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk gebruik te maken van alle diensten van die wij aanbieden. Zo kunnen wij zonder de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens:

 • geen aanmeldingen verwerken voor de Kansspelclub Gemakcard en andere acties en spaarprogramma’s;
 • niet reageren op uw vragen en feedback;

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 1. Bij uw bezoek aan onze website:
 • IP-adres;
 • naam van het opgevraagde bestand;
 • aantal overgedragen gegevens;
 • opgeroepen website;
 • verwijzende URL (de eerder bezochte website);
 • user agent die uw browser stuurt (alleen voor mobiele versie of automatische spraakbesturing);
 • session cookie/permanente cookie;
 • datum en tijdstip van toegang;
 • marketingkanaal;
 • huidig tijdstip;
 • tijdstip van het klikken;
 • ID van het trefwoord (externe zoekterm);
 • ID van de bezoeker zonder identificatie;
 • browsertype;
 • browserversie;
 • browserresolutie (binnenste venstergrootte);
 • browsertaal;
 • beeldschermformaat;
 • beeldschermresolutie, incl. kleurintensiteit. 

Bewaartermijn: 26 maanden

 1. Bij (het aanmaken van) een klantaccount voor de Kansspelclub Gemakcard:
 • voornaam en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum/leeftijd;
 • kaart- en klantnummer;
 • spaargegevens.

Bewaartermijn: uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang u deelneemt aan de Kansspelclub Gemakcard. Indien de Kansspelclub Gemakcard gedurende 3 jaar niet is gebruikt, vervallen de gespaarde punten en verwijderen wij uw persoonsgegevens.

 1. Bij het reageren op uw vragen of feedback:
 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (optioneel);
 • uw vraag.

Bewaartermijn: uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze bestanden wanneer uw vraag, klacht of feedback is beantwoord, opgelost of verwerkt.

 1. Bij het inschrijven voor en versturen van een nieuwsbrief en marketinge-mails
 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres

Bewaartermijn: uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze bestanden wanneer u aangeeft geen communicatie meer te willen ontvangen.

 1. Loterij activiteiten
 • voornaam en achternaam
 • leeftijd
 • email adres
 • (Indien van toepassing) Gemakcard kaartnummer 

Bewaartermijn: zodra doel van de verwerking is verlopen

 1. Overige activiteiten (bv. spaarprogramma’s, acties en prijsvragen):
 • voornaam en achternaam
 • adres;
 • geboortedatum/leeftijd
 • e-mailadres

Bewaartermijn: 12 maanden na de betreffende actie

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Convenience Concept is bij wet verplicht enkel persoonsgegevens te verwerken indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Deze vindt u hieronder.

 1. Met uw toestemming:
 • versturen wij nieuwsbrieven en marketinge-mails;
 • plaatsen wij niet-functionele cookies op uw eindapparatuur.
 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen:
 • bieden wij onze website aan;
 • geven we de mogelijkheid tot het aanmaken van een klantaccount;
 • bieden wij u de mogelijk aan te melden voor en deel te nemen aan onze Gemakcard, spaarprogramma’s en andere acties;
 • reageren wij op uw vragen en feedback en verwerken wij deze.
 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
 • delen wij persoonsgegevens met overheidsinstellingen en/of handhavings- en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • kunnen we u vragen naar uw leeftijd indien dit verplicht is gesteld voor de betreffende productgroepen (bv. tabak en alcohol).
 1. In ons gerechtvaardigd belang:
 • analyseren en controleren we het gebruik van onze websites/applicaties en online diensten, spaarprogramma’s en overige acties en gebruiken wij uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites/applicaties, zowel on- als offline, te controleren, verbeteren en te beschermen,
 • gebruiken we informatie die wij verkrijgen uit het gebruik van onze websites/applicaties producten en diensten voor het personaliseren van onze websites/applicaties, producten en diensten;
 • controleren we accounts voor het verbeteren van de veiligheid van ons aanbod, het voorkomen, onderzoeken en/of melden van fraude, misleiding, beveiligingsincidenten, of overtredingen/misdrijven, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving,
 • gebruiken we informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze website of onze producten en diensten, om deze te verbeteren;
 • gebruiken we gegevens zo nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en
 • kunnen we uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, testen en enquêtes.

Doorgifte aan derden

Convenience Concept biedt haar producten en diensten aan met ondersteuning van derden, bijvoorbeeld (technische) dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze websites (bijv. hosting van de website, aanbieders van betaaldiensten, aanbieders van analysetools, bezorgdiensten), het voeren van marketingacties en het optimaliseren van onze dienstverlening. Deze derden treden voor Convenience Concept op als verwerker wanneer ze bij de uitvoering van hun diensten in opdracht van Convenience Concept persoonsgegevens verwerken. Convenience Concept heeft met al haar verwerkers schriftelijke afspraken gemaakt die voldoen aan de eisen van de AVG. Hierin is onder meer vastgelegd dat de persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden mogen worden verwerkt, dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen treffen met betrekking tot de veiligheid van de persoonsgegevens.

Indien er op ons een wettelijke verplichting rust persoonsgegevens te delen met overheidsinstellingen en/of handhavings- en opsporingsinstanties, zullen wij hieraan voldoen.

In het geval van een bedrijfsovername zullen wij mogelijkerwijs persoonsgegevens delen met adviseurs en wederpartij.

Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door u af te melden van de nieuwsbrief door onderaan de pagina op de afmeldlink te klikken, of door contact met ons op te nemen middels bovengenoemde contactgegevens. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor het intrekken van uw toestemming.

Bescherming van uw gegevens

Convenience Concept neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw gegevens te beschermen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Uw gegevens zijn van buitenaf niet toegankelijk zonder in het bezit te zijn van de benodigde toegangsgegevens. Deze toegangsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden te allen tijde verstuurd via een versleutelde verbinding.

Convenience Concept kan niet garanderen dat uw gegevens nooit door onbevoegde derden ingezien of gewijzigd kunnen worden.

Cookies en webtracking

Convenience Concept maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd  (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Cookies kunnen uw eindapparatuur of de bestanden die op uw eindapparatuur zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal Convenience Concept indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de website – om toestemming vragen.  Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Convenience Concept opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Convenience Concept gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een nieuw bezoek opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot (bepaalde onderdelen van) de website.

Functionele cookies worden van uw eindapparatuur verwijderd nadat uw bezoek aan onze website is beëindigd. Permanente cookies blijven aanwezig op uw eindapparatuur nadat u uw bezoek aan onze website heeft afgerond. U kunt deze cookies verwijderen middels de instellingen van uw browser. Eveneens kunt u de bewaartermijnen van de cookies in uw browser inzien.

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen verschillende pagina’s.
 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouder op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

U kunt voorkomen dat de Google Analytics cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de in de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Met een klik op deze link wordt een cookie op uw eindapparatuur geïnstalleerd die ons informeert dat uw persoonsgegevens niet voor webanalyse-doeleinden mogen worden verwerkt.

Uw rechten

U heeft recht op:

 • toegang tot uw gegevens en een kopie van gegevens opvragen;
 • rectificatie en verwijdering;
 • beperking van verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens;
 • bezwaar maken, indien de gegevens worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van Convenience Concept B.V.;
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd en zal worden gewijzigd indien enige verandering in de  verwerking van persoonsgegevens door Convenience Concept hiertoe aanleiding geeft. Indien u op de hoogte wilt blijven van de meest recente versie van ons privacybeleid raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

09-04-2024